Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Szanowni Państwo,


Mając na uwadze nadchodzące zmiany w prawie ochrony danych osobowych związane z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE. L. z 2016 r. Nr 119 str.1, dalej RODO, realizując przysługujące Państwu na podstawie Art. 13 RODO prawo do informacji, w załączeniu przesyłamy Państwu treść klauzuli informacyjnej administratora danych osobowych.
HITEXA Sp. z o.o. - w ramach wzajemnych relacji biznesowych- przetwarza przekazane przez Państwa dane osobowe, które mogą dotyczyć Państwa reprezentantów, właścicieli  lub pracowników.

Klauzula informacyjna administratora danych osobowych:

1.      Administratorem Państwa danych osobowych jest HITEXA Sp. z o. o. z siedzibą w Rudna Mała 167 A, 36-054 Mrowla.

Kontakt listowny: Rudna Mała 167 A, 36-054 Mrowla, mailowy: biuro@hitexa.pl, telefonicznie pod numerem 17 710 00 19.

2.      Podstawą przetwarzania danych osobowych jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w skrócie RODO.

3.      Państwa dane osobowe przetwarzane są w celach związanych z działalnością gospodarczą i współpracą biznesową, wynikających z prawnie uzasadnionych interesów (na podstawie art. 6 ust. 1), realizowanych przez HITEXA tj.:

a.      przedstawienie ofert na produkty

b.      zawarcie umowy

c.       realizacja umowy

d.      rozpatrzenie reklamacji

e.      marketing

f.        ustalanie i dochodzenie roszczeń w związku z prowadzoną działalnością, w tym windykacji, egzekucji wierzytelności, przed organami ścigania, organami orzekającymi, w tym sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi, Sądem Najwyższym, w postępowaniach administracyjnych, w tym podatkowych.

4.      Państwa dane osobowe mogą być przekazane następującym podmiotom, przetwarzającym dane osobowe na zlecenie HITEXA:

a.      osobom upoważnionym – naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki,

b.      innym odbiorcom – np. kurierom, biurom rachunkowym, firmom windykacyjnym, podmiotom, które na podstawie obowiązujących przepisów mogą żądać przekazania danych.

5.      Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu, w którym ustanie cel, dla którego zostały zebrane lub do czasu wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osoby, której dane dotyczą, w zależności co nastąpi pierwsze.

6.      Przysługuje Państwu prawo do żądania dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. W celu skorzystania z powyższego prawa należy skontaktować się z administratorem, korzystając ze wskazanych wyżej danych kontaktowych.

7.      Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2 00-193 Warszawa.

8.      Podanie danych jest dobrowolne, ale stanowi warunek zawarcia umowy. Niepodanie tych danych uniemożliwi jej zawarcie lub kontynuowanie już zawartej umowy.

9.      Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.